• Regulamin

 § 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 2. Polityce Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Sprzedawcy, dostępną w Sklepie Internetowym, w zakładce Polityka Prywatności;
 3. Sklepie Internetowym”- rozumie się przez to sklep internetowy, zlokalizowany pod adresem www.sezam-dla-dzieci.pl, wraz z podstronami;
 4. Sprzedawcy” - rozumie się przez to Stanisława Peszko, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą PPH „Sezam” mgr inż. Stanisław Peszko, z siedzibą w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 1, 37-100 Łańcut, posiadającego nadane numery NIP: 8150000833 oraz REGON: 690034102;
 5. Biurze Obsługi Klienta” lub „BOK”- rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Sprzedawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sezam-dla-dzieci.pl oraz pod numerem telefonu: +48 14 681 61 05, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00, w soboty 9:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; adres pocztowy BOK: Machowa 178, 39-220 Pilzno.
 6. Użytkowniku” - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, które ukończyła 13 lat – w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Kliencie” - rozumie się przez to Użytkownika, który składa zamówienie Produktu;
 8. Konsumencie” - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Usłudze” - rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Sprzedawcę usług;
 10. Produkcie” - rozumie się przez to jeden z prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów;
 11. Karcie Produktu” - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, zawierającą informacje o Produkcie;
 12. Koszyku” - rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego, przeznaczoną do złożenia zamówienia Produktu;
 13. Newsletterze” - rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Użytkownik może zamówić i otrzymywać periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki składania zamówień, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy oraz rozpatrywania sporów, a także zasady ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz do złożenia zamówienia Produktu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
  1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
  3. przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
 2. Użytkownik rejestrujący konto w Sklepie Internetowym, składający zamówienie, bądź zamawiający Newsletter, powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

§ 4. Zawartość Sklepu Internetowego

 1. Produkty przedstawione w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono wyraźnie w Karcie Produktu inaczej, są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny określone w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), cło i inne składniki.
 3. Wygląd, właściwości i cena Produktu określone są w Karcie Produktu.
 4. Cena Produktu, jeżeli w Karcie Produktu nie zastrzeżono inaczej, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Klient. Koszyk powiadamia Klienta o całkowitym koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego przez niego zamówienia.
 5. W Karcie Produktu znajduje się informacja o opiniach o Produkcie pozostawionych przez Klientów. Sprzedawca weryfikuje czy osoba pozostawiająca opinię faktycznie nabyła Produkt, poprzez umożliwienie pozostawienia opinii jedynie Klientowi, który faktycznie zamówił określony Produkt.


§ 5. Rejestracja konta i logowanie w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji konta.
 2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W trakcie rejestracji, jak również po niej, Użytkownik może zapisać na swoim koncie odrębne dane dla potrzeb dostawy.
 3. W czasie rejestracji Użytkownik może dodatkowo zamówić Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 5. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
 8. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może zmienić zapisane na koncie dane.
 9. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Biura Obsługi Klienta w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Biuro Obsługi Klienta.
 2. Użytkownik może zamówić Produkt po zalogowaniu się do swojego konta lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika. Zamówienie można złożyć również telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od określenia ilości zamawianego Produktu i kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się w Karcie Produktu. Klient może następnie dodać do Koszyka inny Produkt, zmienić ilość Produktu, bądź go usunąć. Koszyk powiadamia Klienta o zawartości oraz całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztem przesyłki. Po dodaniu Produktu należy przejść do Koszyka i finalizować zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient podaje dane określone w formularzu zamówienia. Klient może określić odrębne dane dla potrzeb dostawy.
 5. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
 6. Dane podawane w trakcie składania zamówienia Produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu, późniejsze jej wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 7. W trakcie składania zamówienia Klient może dodatkowo zarejestrować konto w Sklepie Internetowym lub zamówić Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem następuje z chwilą kiedy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 9. Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu powiadomienia o zmianie statusu złożonego zamówienia.
 10. W ramach wykonania umowy Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę, jednak nie jest to wymagane.


§ 7. Rezygnacja z zamówienia, zmiana i poprawienie błędnych danych w zamówieniu

 1. Rezygnacji z zamówienia, zmian oraz poprawienia błędnych danych w zamówieniu Klient może dokonać do chwili wysłania Produktu objętego zamówieniem.
 2. W celu rezygnacji z zamówienia, zmiany lub poprawienia błędnych danych w zamówieniu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.


§ 8. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumie się wydanie Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
 2. Czas realizacji zamówienia, o ile nie zastrzeżono w Karcie Produktu inaczej, wynosi do 3 dni roboczych i biegnie od chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem, a w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności z góry – od chwili opłacenia zamówienia.
 3. Jeśli czas realizacji zamówienia dla poszczególnych Produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Aby otrzymać szybciej Produkt, o krótszym czasie realizacji, należy złożyć odrębne zamówienie tego Produktu.
 4. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta, podając przewidywany termin realizacji, wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia.
 5. Zamówienia doręczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od chwili wydania Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
 6. W przypadku opóźnienia w doręczeniu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedawca ustali przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Klienta o przewidywanym terminie doręczenia.
 7. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w jego doręczeniu, Klient może odstąpić od umowy.
 8. Do zakupionego Produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja), instrukcja obsługi, a także paragon lub – na wyraźne życzenie Klienta – faktura VAT.


§ 9. Metody płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy - zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:

   Dane do przelewu:
   PPH "Sezam" mgr inż. Stanisław Peszko, ul. Piłsudskiego 1, 37-100 Łańcut
   Bank Pekao SA.,
   nr konta: 07 1240 4751 1111 0011 1671 0933

   Dane do przelewu zagranicznego:
   Bank Pekao S.A.
   nr konta: PL 07 1240 4751 1111 0011 1671 0933
   SWIFT: PKOP PL PW
  2. szybkie płatności internetowe online - zamówienie realizowane jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania, podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie;
  3. za pobraniem - zamówienie realizowane jest po zawarciu umowy, natomiast płatność następuje za pośrednictwem osoby doręczającej przesyłkę; płatność za pobraniem nie jest możliwa w przypadku przesyłek zagranicznych;
  4. gotówką lub kartą płatniczą w kasie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, przy osobistym odbiorze zakupionego Produktu.
 2. Klient nie może łączyć różnych form płatności w jednym zamówieniu.


§ 10. Sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
  1. przesyłka kurierska – zamówienie dostarczane jest przez przewoźnika, pod wskazany przez Klienta adres;
  2. odbiór osobisty - zamówienie odbierane jest przez Klienta w wybranym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy; lista sklepów stacjonarnych Sprzedawcy określona jest w Sklepie Internetowym oraz w Koszyku;
  3. paczkomaty In Post - dla niektórych produktów możliwa jest dostawa do paczkomatów In Post, informacja o tym znajduje się przy formularzu wyboru formy dostawy.
 2. Jeśli nie zastrzeżono inaczej, koszt dostawy ponosi Klient. Klient informowany jest o całkowitym koszcie dostawy w czasie składania zamówienia.


§ 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
(dotyczy Konsumenta)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części; natomiast w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 16. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta, w szczególności celem przyjęcia zwrotu Produktu, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i dokonania zwrotu płatności na rzecz Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.


§ 12. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi

 1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.


§ 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy Konsumenta)

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 13. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 14. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9-15 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 21. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w ust. 1-22 powyżej. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 24. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 25. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.
 26. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

§ 14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy innych osób, niż Konsument)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.
 17. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 19. Z zastrzeżeniem ust. 15 koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 20. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 21. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 22. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 23. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 24. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.
 25. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 26. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 27. Przepis ust. 26 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 28. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Klient może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 29. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Klient jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Klient powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Klient może również odesłać rzecz Sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.
 30. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 31. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 32. W terminach określonych w ust. 31 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 33. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 34. Przepis ust. 33 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 35. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 36. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 37. Klient, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
 38. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 39. Przepis ust. 38 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.
 40. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Klient wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
 41. Jeżeli Klient uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Klientowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.
 42. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ust. 31-34, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ust. 31, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 43. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 44. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 45. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.


§ 15. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (dotyczy Konsumenta)

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 7. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 8. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
 9. Przepisów ust. 3-8 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 10. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 11. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 12. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 13. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 12, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 11 lub 12, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 11 lub 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 16. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 18. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 17, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 12, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 21. Domniemania określone w ust. 17 i 19 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 22. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 23. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 25. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 26. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 23 i 24;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 25;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 22-25;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 28. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 29. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 30. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 29 pkt 1-3.
 31. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 32. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 33. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 34. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 35. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 36. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 36, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 38. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 36.
 39. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 36, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 40 lub 41.
 40. W przypadku, o którym mowa w ust. 39, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 36, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 41. Przepisu ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.


§ 16. Gwarancja

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, część z prezentowanych w Sklepie Internetowym Produktów objęta jest gwarancją. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, Klient otrzymuje wraz z Produktem kartę gwarancyjną.
 2. Klient może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, w szczególności ich nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza.
 4. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, żądania należy kierować w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 5. W zgłoszeniu gwarancyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot zgłoszenia gwarancyjnego.
 6. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia gwarancyjnego jako wymagane jest niezbędne dla jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zgłoszenia gwarancyjnego). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.


§ 17. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić Newsletter Sklepu Internetowego, który otrzymywać będzie periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. W celu zapisania się do Newslettera należy na stronie głównej Sklepu Internetowego, w zakładce „Zapisz się do Newslettera” podać adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Dodaj adres”. Do Newslettera można zapisać się także w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 3. Dane przetwarzane są w dostarczania Użytkownikowi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będzie możliwe zamówienie newslettera). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 4. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie należy skierować w formie pisemnej do Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta może samodzielnie zrezygnować z Usługi po zalogowaniu się do swojego konta.


§ 18. Profile Sprzedawcy w serwisach społecznościowych

 1. Sprzedawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do publikowania informacji o Sprzedawcy, oferowanym przez niego Produkcie lub Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Sprzedawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Sprzedawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
 3. Odbiorca lub obserwator profilu Sprzedawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Sprzedawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
 5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.


§ 19. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy sklepu internetowego, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, operator ankiety posprzedażowej, którą Klient zdecyduje się wypełnić, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.


§ 20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
(dotyczy Konsumenta)

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
  2. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  3. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
  4. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  5. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  6. zmiana warunków technicznych korzystania ze Sklepu Internetowego lub świadczonych Usług.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Sprzedawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian), w szczególności usunąć konto w Sklepie Internetowym lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
 6. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówienia Produktu złożonego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie zamówienie realizowane będzie na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie złożenia zamówienia, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagać będą zastosowania odpowiednich zapisów Regulaminu w nowym brzmieniu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Wzory formularza odstąpienia od umowy do pobrania:

Formularz w formacie .doc

Formularz w formacie .pdf